2. května 2023 06:00
Nikola Zatloukalová

Jak získat zbrojní průkaz? Není drahý, některé zbraně jsou zcela zakázané

Možná se jen chcete cítit bezpečněji nebo patříte k milovníkům historických zbraní. V obou případech budete potřebovat zbrojní průkaz. Ačkoliv vás cena za vyřízení zbrojního průkazu rozhodně nezruinuje, se splněním podmínek pro jeho získání je to složitější. Co všechno musíte pro získání zbrojního průkazu udělat?

Zbrojní průkaz uděluje fyzické osobě právo vlastnit a držet zbraň. A to vždy v rozsahu, který je stanoven pro jednotlivé skupiny. Tyto skupiny se rozdělují podle účelu užívání zbraně i střeliva a rozsahu oprávnění. Zbrojní průkazy vydává příslušný útvar Policie ČR, oddělení služby pro zbraně. Zmínit bychom měli také to, že je zbrojní průkaz veřejnou listinou s určenou dobou platnosti. V případě zbrojního průkazu je to až na pár výjimek 10 let.

Příslušný útvar policie však prověří nejméně jednou za 5 let, že držitel zbrojního průkazu splňuje podmínky podle § 18 odst. 1 písm. a), c), f) a g) zákona o zbraních, tedy místo pobytu na území ČR, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a spolehlivost.

Pokud se jako fyzická osoba stanete vlastníkem zbraně či střeliva do ní, musíte u sebe mít nejen zbrojní průkaz, ale také průkaz zbraně.

Zbrojní průkaz: skupiny

V současnosti existuje celkem 5 skupin, pro které je možné získat zbrojní průkaz:

A: ke sběratelským účelům,

B: ke sportovním účelům,

C: k loveckým účelům,

D: k výkonu zaměstnání nebo povolání,

E: k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Nová kategorie – zakázané zbraně

Od konce ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních (zákon č. 13/2021 Sb.), která přinesla několik změn. Mezi nimi novou kategorii A-l (zakázané zbraně). Do této kategorie spadají:

 • zbraně samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně (doposud kategorie B),
 • zbraně samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do nichž je vložen příslušný nadlimitní zásobník; nadlimitním zásobníkem se rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky s kapacitou více než 20 nábojů pro krátkou zbraň nebo více než 10 nábojů pro dlouhou zbraň (doposud zákon neřešil),
 • plynové a expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení (doposud kategorie A),
 • střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku (doposud kategorie A).

Zbraně spadající do výše uvedené kategorie lze nabývat do vlastnictví, vlastnit a držet jen na základě výjimky od Policie ČR. Pokud jste držitelem zbraně, která je do této skupiny nově zařazena, o výjimku žádat nemusíte.

Další novinkou je kategorie C-I, zbraně bez zbrojního průkazu, které podléhají ohlášení:

 • zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem EU (doposud kategorie D),
 • expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení (doposud kategorie D),
 • jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo (doposud převážně kategorie D),
 • palné zbraně na náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě (doposud kategorie C nebo D podle úsťové energie střely),
 • plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně (doposud kategorie C nebo D podle úsťové energie střely),
 • palné zbraně pro soupeřský systém výcviku (pro střelivo SIMUNITION) s úsťovou energií střely nejvýše 20 J (doposud převážně kategorie B),
 • signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm (dosud zákon neřešil),
 • elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser – doposud kategorie A).

Zbraně spadající do výše uvedené skupiny lze nabývat do vlastnictví, vlastnit a držet jen v případě, že jste fyzická osoba starší 18 let, jste svéprávná a máte místo pobytu na území ČR. Anebo jste právnická osoba s místem podnikání na území ČR.

V rámci této novely došlo také ke zrušení zakázaných doplňků zbraní. Tlumiče hluku výstřelu jsou zařazeny do kategorie C. Zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem smí nosit jen držitel zbrojního průkazu skupiny B, C nebo D. A to pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu podle zvláštního předpisu oprávněn.

Kde zbrojní průkaz získáte?

Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie ČR, kterým je krajské ředitelství policie. Konkrétně oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Konkrétní místo, kde průkaz dostanete, se odvíjí od místa vašeho pobytu, jímž je adresa trvalého bydliště občana ČR nebo adresa přechodného bydliště v případě cizince.

Základní podmínky pro získání zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz rozhodně nedostanete jen tak na vyžádání. Podmínek, které musí žadatel splňovat, je hned několik. Fyzická osoba žádající o průkaz musí:

 • mít místo pobytu v České republice,
 • mít minimální předepsaný věk,
 • být způsobilá k právním úkonům,
 • být zdravotně způsobilá,
 • být spolehlivá,
 • být bezúhonná.

Minimální věk žadatele

Věk žadatelů se liší v závislosti na jednotlivých skupinách. Zbrojní průkazy skupiny A, D a E smějí být vydané jen osobám starším 21 let. Skupiny B a C pak žadatelům starším 18 let. Jako všude i zde však platí také výjimky. A to například pro členy sportovně-střeleckých spolků nebo studenty lesnických a puškařských škol. V některých případech se mohou stát vlastníky zbraně i osoby staré 15 let.

Zdravotní a odborná způsobilost žadatele

Ke zkoušce z odborné způsobilosti se přihlásíte na předepsaném tiskopise u příslušného útvaru policie. Následně ji budete prokazovat před zkušebním komisařem. Ten vám v případě úspěšného vykonání zkoušky předá doklad o odborné způsobilosti (nesmí být starší 1 roku).

Kvůli posudku o zdravotní způsobilosti se musíte vydat ke svému praktickému lékaři. Vzor posudku není nikde předepsán, proto může lékař použít i běžný tiskopis. Posudek o zdravotním stavu vezměte s sebou, když půjdete zažádat o vydání zbrojního průkazu. Jeho cena je většinou do 500 Kč, potvrzení nesmí být starší 3 měsíců. Praktik vás může poslat také na psychologické vyšetření, to však není ze zákona povinné.

Bezúhonnost žadatele

K získání zbrojního průkazu musíte splňovat podmínku trestní bezúhonnosti. Tu posuzuje příslušný útvar policie, která si vyžádá vydání opis z evidence Rejstříku trestů. Při posuzování se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle trestního řádu ani k jiným případům, kdy se na pachatele hledí, jako by odsouzený nebyl (například amnestie).

Dokumenty, které potřebujete k vyřízení zbrojního průkazu

První zbrojní průkaz

 • vyplněná žádost o získání zbrojního průkazu,
 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o odborné způsobilosti,
 • fotografie předepsaného formátu, která odpovídá vaší aktuální podobě.

Prodloužení platnosti průkazu

Žádost o vydání nového průkazu je nutné předložit nejpozději 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti současného průkazu.

 • vyplněná žádost o prodloužení zbrojního průkazu,
 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • fotografie předepsaného formátu, která odpovídá vaší aktuální podobě.

Rozšíření skupin zbrojního průkazu

Pokud úřad vaší žádosti vyhoví, vydá vám nový doklad, který ten dosavadní nahradí.

 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o odborné způsobilosti,
 • fotografie předepsaného formátu, která odpovídá vaší aktuální podobě.

Jaký je průběh zkoušky odborné způsobilosti?

K získání zbrojního průkazu musíte úspěšně projít zkouškou odborné způsobilosti. Ta se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická zkouška probíhá formou písemného testu, na jehož vyplnění máte 40 minut. V tomto limitu odpovídáte na 30 otázek, které se losují z celkem 485 otázek. Počet bodů, které musíte získat, se liší podle skupin. Nejvíce chyb můžete mít u testu pro skupinu A, kde vám stačí 67 bodů. Na B a C potřebujete 71 bodů a na E 74 bodů.

V praktické části komisaři předvádíte, že umíte zbraň prohlédnout, zjistit, zda je, či není nabitá, částečně ji rozebrat, složit a připravit ke střelbě. Nakonec přichází na řadu i samotná střelba na cíl. Odměna pro zkušebního komisaře je 600 Kč plus náklady na střelivo a pronájem střelnice, kde se zkouška koná.

Přesný průběh zkoušek naleznete ZDE.

Zbrojní průkaz a cena

Cena zbrojního průkazu není malá, rozhodně vás ale nezruinuje. Jedná se o proces spojený s velkým množstvím byrokracie, za kterou platíte poplatky. Kromě toho se platí také poplatky neúřednického charakteru. Mezi ně patří:

 • vykonání zkoušky odborné způsobilosti – 600 Kč,
 • vykonání zkoušky odborné způsobilosti (cena za střelnici) – 500 až 1500 Kč,
 • lékařské vyšetření pro zdravotní způsobilost – 300 až 1 000 Kč,
 • psychologické vyšetření (pokud jej lékař nařídí) – cca 2 000 Kč,
 • přípravný střelecký kurz – v řádech tisíců (dle střelnice a rozsahu výuky).

Kromě mimoúředních úkonů je třeba myslet i na další úkony, za které se platí:

 • přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti – 100 Kč,
 • žádost o vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč,
 • žádost o rozšíření zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč,
 • žádost o vydání průkazu zbraně – 300 Kč,
 • přijetí žádosti o vydání nového průkazu po uplynutí doby jeho platnosti – 400 Kč.

Nezapomínejte také na výdaje za přípravný střelecký kurz, jehož cena se odvíjí od ceníku konkrétní střelnice. Cena takových kurzů se pohybuje v řádech tisíců korun.

NEZAPOMÍNEJTE: Držitel zbrojního průkazu může se zbraní střílet pouze na místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví a majetku.

Přehled všech poplatků naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Přesné znění poplatků vyčtete ze zákona č. 634/2004 Sb.

Platnost zbrojního průkazu

Jak jsme psali, platnost zbrojního průkazu je obvykle 10 let. V některých případech může být doba kratší – například na základě posudku o zdravotní způsobilosti. U držitelů průkazu skupiny D se předkládá posudek o zdravotní způsobilosti po 5 letech od vydání dokladu.

Odebrání zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz můžete získat, ale také o něj přijít. Odebrat vám jej může Policie ČR. A to v situacích, kdy držitel pozbyl způsobilosti k právním úkonům, pozbyl zdravotní způsobilosti nebo přestal být bezúhonným.

NÁŠ TIP: Pokud zbrojní průkaz ztratíte nebo vám bude odcizen, jste to povinni okamžitě nahlásit Policii ČR.

Kategorie zbraní a střeliva

V současnosti jsou rozlišovány tyto kategorie zbraní a střeliva:

 • zakázané zbraně a zakázané střelivo – zbraně kategorie A a kategorie A-I,
 • zbraně podléhající povolení – zbraně kategorie B,
 • zbraně podléhající ohlášení – zbraně kategorie C a kategorie C-I,
 • ostatní zbraně – zbraně kategorie D,
 • střelivo, které není zakázané.

Policisté organizující zkoušky mají dva měsíce na to, aby vám dali vědět, kdy se zkouška uskuteční – a to nejméně 10 dní před datem konání. V praxi se často stává, že vám termín i místo budou oznámeny již při podání přihlášky ke zkoušce.

Zkoušky se provádějí v kraji, v němž máte hlášeno trvalé bydliště. Pokud bydlíte jinde, musíte podat písemnou žádost o vykonání zkoušky v místní působnosti jiného kraje. O tom, zda vám bude vyhověno, rozhoduje policie.

Pokud nemáte se zbraněmi zkušenosti, je vhodné absolvovat přípravný kurz. Ideální je kurz na stejné střelnici, kde budete vykonávat zkoušku.

Zdroj: mesec.cz, euro.cz, triggerservice.cz, penize.cz, MVČR

Nikola Zatloukalová

Populární filmy na Prima Zoom