23. prosince 2022 15:14

Svatý Štěpán byl ukamenován. Co první křesťanský mučedník provedl?

Kolik toho víte o světci, který se stal prvním mučedníkem křesťanství a jehož jméno je spojené s druhým svátkem Vánočním víc než 1500 let?

Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně,“ si ještě celkem donedávna běžně zpívaly děti, které na Štěpána chodily s přáním hezkých Vánoc po sousedech na koledu. Lidé se v tento den například vzájemně navštěvovali a obdarovávali, což má původ už v dobách pohanských a mnohé rodiny to dodržují dodnes; málokdo už ale ví, proč je s Vánoci spjaté zrovna Štěpánovo jméno.

Ukamenovali ho za drzou upřímnost

Jediný víceméně soudobý historický pramen, z něhož můžeme informace o Štěpánově životě čerpat, je Nový zákon. Přesněji kapitoly 6, 7 a 8 Skutků apoštolů. A ani tam nenajdeme, odkud přesně pocházel, čím se původně živil, jestli měl rodinu ani nic o jeho mládí. Víme však, že jej apoštolové spolu s dalšími šesti muži pověřili tehdy velmi důležitým sociálním úkolem a udělali z něj diakona. Dozvíme se také, že „byl pln víry a Ducha svatého“ a podle všeho šlo o vynikajícího kazatele. Jenže měl podle všeho velmi ostrý jazyk. Židé ho podle Nového zákona obvinili, že „mluví rouhavě proti Ježíšovi a proti Bohu“ a přivedli ho na židovské shromáždění zvané sanhedrin.

Právě tam Štěpán pronesl svou dlouhou a plamennou řeč, která možná začala jako obhajoba – skončila ale tím, že židovstvo obvinil ze zavraždění Ježíše Krista i jeho proroků: „Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i duši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali!

Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Podle Nového zákona Štěpán stačil už říct jen, že vidí „nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží“, a Židé se na něj vrhli, odvlekli ho za město, a tam ho ukamenovali. Štěpán se tak stal prvním člověkem, který za křesťanství zemřel mučednickou smrtí – prvomučedníkem. Zajímavé je, že ho Židé zřejmě zabili protiprávně, trest smrti totiž tehdy správně měli schválit Římané.

Pomůže prý zlehčit umírání

Předpokládá se, že Štěpán zemřel 31 až 33 let po Kristu, určitě se tak stalo do roku 40. v roce 415 Lucianus Kefar-Gamla našel jeho ostatky a 26. prosince je převezli do jeruzalémského kostela na horu Sion. Jako světec Štěpán hraje významnou roli úplně ve všech církvích, které kult svatých uznávají. Stal se patronem kameníků, zedníků, krejčích i tesařů, nebo třeba koní a všech, kdo s nimi nějak pracují. A přesto, nebo právě proto, že sám zemřel velmi drasticky, je považovaný za přímluvce za dobrou smrt.

ZDROJ: Bible, Skutky apoštolů, kapitola 6.-8.

Klára Ochmanová

redaktorka FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom