17. března 2022 13:00
Adam Vala

Císař Marcus Aurelius vládl díky adopcím. Zrodil zhýralého, krvelačného tyrana

Trailer filmu Gladiátor

Marcus Aurelius byl moudrým římským vládcem. Až do své smrti věřil, že se jeho syn Commodus napraví a zmoudří. To se ale nikdy nestalo.

Jedním z nejvýznamnějších císařů Říma byl vedle Julia Caesara, Vespasiana či Hadriana také Marcus Aurelius. V pořadí 16. císař jedné z nejmocnějších říší lidských dějin vládl v letech 161–180 a zapsal se do historie jako filozof na trůně. Byl významným představitelem vývoje stoicismu, je autorem jednoho z nejzásadnějších literárních děl antiky Hovory k sobě a na římský lid působil svou vysokou mravní integritou. Bohužel, za jeho vlády skončilo dlouholeté období míru římské říše, kterou narušovaly jak vnitřní problémy, tak hrozby na hranicích, zejména ze strany Parthů a Germánů.

Marcus Aurelius skonal 17. března roku 180 s největší pravděpodobností na následky antoninovského moru, případně nádorového onemocnění. S největší pravděpodobností však nikoliv ve Vindoboně (dnešní Vídni), jak se zpravidla uvádí, ale v Sirmiu (dnešní Sremská Mitrovica v Srbsku), na což poukazoval i jeden z nejvýznamnějších latinsky píšících spisovatelů z přelomu 2. a 3. století Tertullianus.

Císařem díky adopci

Ovšem ještě před tím, než Marcus Aurelius vydechl naposledy, se mohl ohlédnout za bohatým a úspěšným životem, během kterého se mu dostalo úcty a respektu nejen vysoce postavených Římanů, ale také obyčejných lidí a otroků. Marcus Aurelius se narodil 26. dubna roku 121 do rodiny praetora Annia Vera, který však předčasně zemřel a mladý Marcus vyrůstal coby adoptivní syn u svého děda, který zastával konsulát a byl i městským prefektem. I díky tomu se mohl budoucí císař pustit do studia filozofie nebo řecké či latinské rétoriky a na jeho vzdělání dohlížela řada tehdejších vzdělanců.

Na trůn se Marcus Aurelius dostal prostřednictvím další adopce, což ale bylo v linii tehdejších císařů poměrně běžné. Jeho novým otcem se stal Antonius Pius, kterého si dříve adoptoval císař Hadrian, čímž vznikla linie, na jejímž konci se z Marca Aurelia stal vládce Říma. Na své jmenování ale musel čekat téměř třiadvacet let vlády svého nevlastního otce, během kterých ale procházel další nezbytnou přípravou, stal se konzulem a prošel si osobně několika úřady, které mu poskytly ucelený pohled na chod a správu říše.

Dva panovníci Říma

Když 7. března 161 Antonius Pius zemřel, proti nástupu Marca Aurelia nikdo neprotestoval a nevyskytly se ani žádné nesouhlasné hlasy. Všeobecně byl totiž považován za příklad mravnosti a ctnosti, což prokázal i jmenováním svého nevlastního bratra Lucia Vera svým spoluvládcem. Bylo to poprvé, kdy měl Řím dva panovníky, kteří si měli být rovni, ve skutečnosti ale zůstával Lucius Verus podřízený a Marcus Aurelius jej i ze strategických důvodů poslal bojovat proti Parthům a sám se ujal přímého řízení státu.

Intenzita nájezdu Germánů nicméně přinutila Marca Aurelia, aby se přidal ke svému bratrovi a po určitou část svého života pobýval římský císař ve vojenských leženích. Bylo to v době, kdy se po říši rozšířila nemoc z Mezopotámie, kterou s sebou přinesla vracející se římská vojska. Onen antoninovský mor, na který měl Marcus Aurelius v roce 180 skonat, byly pravděpodobně neštovice nebo spalničky s tím, že přibližně kolem roku 177 byla nemoc zavlečena do hlavního města a umíralo na ní až 2 000 lidí denně.

Úředník i v dobách války

Ani v době, kdy řídil Marcus úspěšné válečné operace namířené především proti germánským kmenům na východní hranici říše, nezapomněl plnit své administrativní povinnosti. Práci dokázal s citem delegovat na kompetentní muže, aniž by se obával, že jej svými schopnostmi zastíní a sám řídil zákonodárné a soudní záležitosti. Věnoval se životní úrovni sociálně nejslabších příslušníků římské společnosti – tedy otrokům, ženám a dětem. Svědomitě uplatňoval své soudní pravomoci, a dokonce si nechával účastníky řízení posílat na válečnou frontu a sám přispíval na válečné operace v době, kdy se zvedala inflace římské měny.

Problémy však měl s určením svého následníka, neboť jeho syn Commodus byl ještě příliš mladý a s případnou smrtí Marca Aurelia by se o trůn mohl přihlásit někdo z uzurpátorů. Tak se i zprvu zdálo, když pravděpodobně manželka císaře s obavami o zdravotní stav svého muže a věk syna Commoda oslovila syrského místodržícího Avidia Cassa, který měl i v souladu se zvěstmi o Marcově smrti usilovat o trůn. Když ale dorazil na Dunaj a zjistil, že je Marcus Aurelius naživu, namísto podrobení si vybral konfrontaci, jenže byl vlastními lidmi zavražděn ještě před tím, než se stihla občanská válka naplno rozvinout a jmenování Commoda už nestálo nic v cestě.

Krutý Commodus

Ačkoliv si Marcus Aurelius všímal jistých problematických rysů osobnosti svého syna, setrvával v naději, že v průběhu dospívání Commodus do své budoucí role doroste. V roce 175 tedy jmenoval syna svým nástupcem a zblízka na něj dohlížel i během svého působení na válečné frontě. Připravoval jej na převzetí moci a bez ohledu na tehdejší zvyklost adopcí se nakonec Commodus císařem stal. To už se však Marcus Aurelius nikdy nedozvěděl, a za co je zpětně historiky kritizován, je skutečnost, že Commodus do své role ve skutečnosti nedorostl. Řím se naopak dočkal jednoho z nejarogantnějších, nejzhýralejších a nejkrutějších císařů ve své historii.

Adam Vala

Populární filmy na Prima Zoom