20. března 2019 12:00

Svět v roce 2020: Blíží se změna – podle astrologie padnou mnozí politici a přeskupí se sféry vlivu

Konjunkce Saturnu a Pluta ukončila v lednu 2020 cyklus, který světové dění ovlivňoval od roku 1982. Nejkritičtější fází cyklu byla opozice obou planet kolem 11. září 2001.

Výrazným cyklem, který podle astrologů zásadně ovlivňuje světové dění, je cyklus dvou pomalých planet Saturnu a Pluta. Právě tato dvě nebeská tělesa jsou astrology vnímána jako symbol radikální proměny. Pluto ohlašuje hlubokou a postupnou změnu, která se týká mas lidí, planeta Saturn symbolizuje pevně stanovené struktury, základy, které přežívají generace.

Jejich vzájemné vztahy, v astrologii se jim říká aspekty, charakterizují zásadní události, které mají sílu a moc intenzivně měnit vše okolo sebe. Současný cyklus Saturn–Pluto začal v listopadu 1982 konjunkcí obou planet a skončil konjunkcí v lednu v roce 2020. Nejkritičtější fází tohoto cyklu byla opozice kolem 11. září 2001 – tedy v den, který změnil svět. Po jedenáctém září se otřásly základní jistoty a struktury našeho světa.

V astrologii je Pluto mimo jiné považováno za vládce podsvětí, tedy všeho nočního, záhadného, představuje síly neviditelna. Z tohoto pohledu nepřekvapí, že teroristický útok z 11. září je opředen velkým množstvím konspiračních teorií plutonského charakteru, vyvolává intenzivní pochyby, dohady, pro mnohé zůstává záhadou. Vše, co je spojené s Plutem, překračuje rámec obvyklosti. Pluto nekontroluje svoje síly, jeho účinek je explozivní, extrémně ničivý. Má ale i intenzivní schopnost regenerace, která se projevuje v harmoničtějších fázích cyklu a pak povstává z plamenů jako bájný pták Fénix.

Plutonská smlouva s ďáblem a změna paradigmatu

Cyklus Pluto–Saturn je úzce spjat s politikou a politiky. Saturn symbolizuje státní strukturu a její správu, Pluto moc. V napjatých fázích tohoto cyklu se představitelé státní moci a politici ocitají pod mimořádným tlakem, které na ně vyvíjí Pluto. Jsou vystaveni řadě pokušení, tradiční astrologie je nazývá „sex, moc a peníze“. Někteří z nich v této zkoušce neobstojí, uzavřou smlouvu s ďáblem (Pluto), což jim samozřejmě dříve nebo později zlomí vaz. Tato bilance se obvykle projeví v napjatých fázích a na konci celého cyklu.

V současnosti je to rok 2020. Dá se tedy předpokládat, že nás v roce 2020 čeká radikální proměna politických struktur a politické garnitury, někteří politici odejdou, jiní budou „odejiti“. Postupem doby pravděpodobně vzniknou nové mocenské oblasti, některé státy a velmoci nabydou na významu a vlivu, některé ho ztratí. V této souvislosti se může změnit ekonomika světa.

Vzhledem k tomu, že na konci roku 2020 se ke konjunkci Saturn–Pluto připojí ještě planeta Jupiter (filozofie, expanze), dá se očekávat nejen počátek nového světového uspořádání, ale i postupná změna paradigmatu neboli světového názoru.

Cyklus Pluto–Saturn v letech 1947–1982

Zajímavý je i předchozí cyklus Pluto–Saturn, který začal konjunkcí v srpnu roku 1947. Počátek nového uspořádání světa, potvrzeného revolučním rokem 1948. Rokem spojeným s velkými politickými, sociálními událostmi a radikálními proměnami společnosti. Vznikem bloku socialistických států, začátkem studené války, založením státu Izrael, tedy i začátkem vleklého arabsko-izraelského konfliktu. Uvolňující fáze cyklu proběhly poprvé v roce 1953 (úmrtí J. V. Stalina a počátek konce stalinistické éry v Sovětském svazu a mccarthismu ve Spojených státech), pak v letech 1959–1960 (nástup J. F. Kennedyho v USA, afroamerické hnutí za občanská práva) a v letech 1976–1977 (J. Carter, uzavření mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem, omezení strategických zbraní SALT).

Napjatá fáze, za které došlo k revolučnímu bourání struktur v letech 1966–1967 (Pražské jaro, třetí a čtvrtá arabsko-izraelská válka, Martin Luther King) a ke krizím kolem roku 1973 (R. Nixon a jeho normalizace vztahů se Sovětským svazem a Čínou, válka ve Vietnamu, aféra Watergate, zavedení vojenské diktatury generála Pinocheta v Chile, pátá arabsko-izraelská „jomkipurská“ válka). Cyklus končil novou konjunkcí v listopadu roku 1982 (10. listopadu 1982 „symbolicky“ umírá L. I. Brežněv).

Vliv kouzelného vědra

Velmi zajímavým pohledem na mundánní (světovou) astrologii je teorie planetárního seskupení typu „vědro“. Jde o takové postavení planet, v nichž se vždy jedna z nich nachází výrazně izolována od ostatních – na opačné straně zvěrokruhu, a stává se tak svým charakterem určující planetou pro jisté období. Díky charakteru vědra lze odhadnout i základní charakter let do budoucnosti. Touto teorií se u nás zabýval český astrolog Milan Špůrek, který v roce 1992 uveřejnil přehled významných planetárních seskupení a jejich vlivu na naše i světové dějiny.

Rozeznáváme tak například lunární vědro, které podporuje národní cítění, vlastenectví, může vést k nacionalismu, vyvolává emoce, senzibilitu. Nebo martické vědro, které aktivuje, vzbuzuje boj, vyvolává násilí, agresi, válku. Pro jupiterské vědro je příznačné uvolnění, expanze, konjunktura, idealismus. Saturnské naopak přináší regrese, stagnace, totalitu, hospodářské krize, konzervativní postoje.

V této souvislosti asi nikoho nepřekvapí, že v letech 1928–1934 jsme byli pod vlivem saturnského vědra (velká hospodářská krize), v roce 1938 nastoupil vliv lunárního vědra (nacismus), které se udrželo u vlády až do roku 1948, přičemž zároveň v letech 1939 až 1945 se připojil vliv vědra martického (2. světová válka). Dnes se pro zajímavost nacházíme pod vlivem vědra lunárního (výrazné emoce).

Jak pracuje prognostická astrologie?

Aby byly závěry popsané v tomto článku srozumitelnější, je důležité vysvětlit, že prognostická astrologie pracuje s různými planetárními cykly. Ty krátkodobé charakterizují děje na denní až měsíční bázi a astrologie je používá pouze k upřesňování dějů. Mnohem zajímavější jsou ale dlouhodobé planetární cykly, které nastávají díky pohybům pomalých planet naší sluneční soustavy. Ty už mají moc ovlivňovat události na politické, společenské i osobní rovině z dlouhodobého hlediska.

Háček je v tom, že tyto cykly se se navzájem překrývají, vrství, doplňují, posilují i odporují, a tvoří tak pestrý tok událostí. Je tedy poměrně těžké najít na základní otázky týkající se budoucích dějů jednoduché odpovědi. Proto si astrologové a hvězdopravci vždy všímali jevů vzácných, výjimečných, v něčem jedinečných. K takovýmto úkazům patří například tzv. královské konjunkce mezi Jupiterem a Saturnem. Právě k nim se vážou předpovědi hvězdopravců a astrologů nejčastěji.

Temný květen roku 1941

Existují další významné momenty, kdy se planety soustředí v určitém znamení ve výjimečných aspektech, ke kterým řadíme především mnohočetné konjunkce. Při nich dochází ke spojení vícera pomalých planet (například právě Saturnu a Pluta) nebo se pomalé planety spojují s dalšími planetami sluneční soustavy. Jedna taková velmi významná a pozoruhodná konjunkce 20. století proběhla v květnu 1941. Astrologové se domnívají, že právě tato konjunkce svým charakterem zpečetila osud světa na několik dlouhých let.

Hned několik pomalých planet – Jupiter, Saturn a Uran – se potkalo s rychlými planetami Venuší a Merkurem a Sluncem ve znamení Býka. Symbolika znamení Býka se vztahuje k zemi, surové pralátce, k počáteční substanci, k husté hmotě, k opoře světa. K základním hodnotám a sebehodnotám. A právě v té době, v prvních dnech měsíce května roku 1941, proběhly poslední velké přípravy operace Barbarossa, plánu napadení Sovětského svazu německou armádou, gigantické operace, která potvrdila největší válku všech dob.

Tím ale turbulentní události roku 1941 zdaleka nekončily. O několik měsíců později, 7. prosince 1941, Japonci napadli Pearl Harbor a do druhé světové války byla vtažena druhá největší mocnost světa, Spojené státy americké. Z astrologického hlediska tedy od května 1941 začala surová světová bitva o základní hodnoty života, o právo na vlastní zemi, a to ve světovém měřítku.

Kapitalismus versus socialismus

Podobně významná konstelace proběhla 29. prosince roku 1989, kdy se potkaly Slunce, Měsíc, Merkur, Saturn, Uran a Neptun ve znamení Kozoroha, a to vše v opozici Jupitera ve znamení Raka. A co tak převratného se tento den odehrálo? Symbolický příklad vede do naší historie. V tento den byl poprvé do funkce prezidenta tehdy ještě ČSSR zvolen Václav Havel, symbol svobody a nové politické éry u nás. V tento den byla z celé konstelace nejpřesnější konjunkce Slunce a Uranu, kde z hlediska mundánní neboli světové astrologie Slunce symbolizuje hlavu státu a Uran revoluci, překvapení.

Ke každé planetě se v astrologii váže určitá charakteristika. Uran, který byl součástí tohoto pozoruhodného seskupení, je v astrologii považován za symbol individualismu, tedy kapitalistického světa, kdežto Neptun, další součást této konstelace, vládne spíše osudům kolektivistických společenství.

Planeta kapitalismu Uran a planeta kolektivismu Neptun se naposledy před rokem 1989 spojily v roce 1821. Toto datum (smrt Napoleona) odpovídá počátkům romantismu, úsvitu vědecko-technické revoluce, rozvoji ekonomické (Uran) a sociální dimenze (Neptun). Opozice těchto planet je symbolizovaná především vznikem bolševického hnutí, které vyústilo v bolševické povstání v roce 1917, a posléze ve stále vyostřenější dělení světa na dva znepřátelené tábory. Konstelace z roku 1989 předznamenala mimo jiné konec této konfrontace a počátek nového světového uspořádání.

Součástí konstelace z 29. prosince 1989 byla i planeta Saturn, ta podle astrologického mínění v souvislosti s planetou Uran symbolizuje napětí mezi minulostí (Saturn) a budoucností (Uran), mezi tradicí (Saturn) a pokrokem (Uran). Moudrostí této konstelace je poznání, že vše se musí neustále vyvíjet a měnit, aby zůstalo tím, čím je. V průběhu celého cyklu je třeba korigovat chyby minulosti a otevřít se budoucnosti.

Pokud se to nepodaří, může dojít ke krizi, zpřetrhání vazeb a vše staré se začne hroutit. Dochází ke zpochybňování autorit, téměř všechny se stanou cílem otevřené kritiky. To platí především pro fázi opozice mezi Saturnem a Uranem, která proběhla v letech světového útlumu a finanční krize 2008 až 2010, a kvadrátu mezi těmito planetami – v minulosti 1999–2000 a do budoucnosti rok 2021.

Text: Jiřina Köppelová

redakce Prima Zoom

redakce magazínu Prima Zoom

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom