3. července 2022 06:00

Před 156 lety proběhlo největší válečné střetnutí na území dnešního Česka

Střet Rakouska s Pruskem u Hradce Králové výrazně ovlivnil dějiny Evropy.

Psala se polovina 19. století a do funkce pruského kancléře nastoupil Otto von Bismarck. Prusko usilovalo o co nejrychlejší sjednocení celého Německa. Není tedy divu, že napětí mezi odvěkými rivaly stoupalo a v Evropě se schylovalo k dalšímu válečnému konfliktu vedoucímu k přerozdělení mocenského vlivu.

Příčiny prusko-rakouské války

Zjednodušeně řečeno: Prusko-rakouská válka, k níž došlo v roce 1866, byla válečným konfliktem, v němž proti sobě stálo Pruské a Italské království na jedné straně a Rakouské císařství na straně druhé ve snaze získat převahu v Německém spolku.

Rakouské císařství chápalo spojenectví německy mluvících zemích jako víceméně volnou federaci států v rámci Německého spolku. Prusko naopak usilovalo o co nejrychlejší sjednocení Německa pod jeho svrchovanou nadvládu. Hlavním představitelem a hybnou silou této snahy byl pruský kancléř Otto von Bismarck. Ne všechny německé státy byly této pruské politice nakloněny. Na stranu Rakouska se přidalo např. Bavorsko, Hannoversko a Sasko a řada menších knížectví, které se obávaly pruské anexe.

Itálie si dlouhodobě nárokovala Benátsko, které bylo pod správou Rakouského císařství. Tento italský zájem byl nejspíš jedním z důvodů, proč Itálie uzavřela s Pruskem 8. dubna 1866 spojeneckou smlouvu, jež byla jednoznačně zaměřená proti Rakousku. To ve snaze zabránit válečným přípravám doručilo 18. dubna 1866 do Berlína i Florencie požadavek na jejich zastavení. Itálie i Prusko tento krok odmítly. Ve zklidnění situace se angažoval i císař Napoleon III., ale ani jeho snaha nepřinesla kýžený výsledek.

Následující události nabraly nečekaně rychlý spád. Od 7. června 1866 okupovali Prusové Holštýnsko a na zasedání Německého spolku přednesli návrh na jeho zrušení. Diplomatické styky mezi Rakouskem a Pruskem byly přerušeny 12. června a o šest dní později vzájemně obě země ukončily telegrafické, poštovní a vlakové spojení. Následně pak 17. června 1866 vyhlásilo Rakousko Prusku válku.

Bitva u Hradce Králové

Válečných konfliktů, které se odehrály v této válce, bylo samozřejmě více, ale bitva u Hradce Králové má mezi nimi zcela zásadní význam a drží několik nelichotivých prvenství. V bitvě, která se odehrála 3. července 1866 nedaleko Hradce Králové, totiž pruská armáda vedená králem Vilémem I. a náčelníkem generálního štábu generálem pěchoty Helmuthem von Moltkem s velkou převahou porazila rakousko-saskou armádu. Pruské vítězství tak mělo zásadní vliv na celkový výsledek války i budoucí politické uspořádání tehdejší Evropy. Navíc se tato bitva zapsala do dějin jako největší válečné střetnutí, které se odehrálo na území dnešního Česka a v němž proti sobě stálo nejvíce vojáků v historii.

Rakouské a saské jednotky zaujaly pozice na pravém břehu Labe na strategickém místě kolem vrcholu a obce Chlum. Půlkruhová linie měřila asi 10 km. Proti rakouským a saským jednotkám stály tři pruské armády. Rozkaz k útoku byl na obou stranách vydán za rozbřesku 3. července.

Během dopoledne mělo Rakousko mírnou převahu, kterou mu zajistila bronzová čtyř- a osmiliberní děla s několikakilometrovým dostřelem. Pruská pěchota získávala navrch díky novým puškám – tzv. zadovkám, které sestrojil Nikolaus Dreyse. Jejich hlavní výhodou bylo, že již používaly patrony a nabíjely se daleko rychleji než Rakušany používané zpředu nabíjené pušky.

Za rozhodující moment celé bitvy a okamžik, kdy se válečné štěstí přiklonilo na stranu pruské armády, se považuje zapojení dvou rakouských armádních sborů do strategicky nevýznamného boje o les Svíb, během kterého se utkaly se 7. pruskou divizí. Díky tomu došlo k oslabení a odkrytí části rakouské obranné linie. Této situace využila 2. pruská armáda, které se podařilo obsadit návrší u obce Chlum v samém týlu nepřítele. Během krátké doby ztratila rakouská armáda 10 000 vojáků a aby nedošlo k jejímu úplnému zničení, zahájila ústup na Moravu přes Třebechovice pod Orebem, Holice a Českou Třebovou. Ani pruská armáda na tom nebyla nejlépe, a proto již ustupující Rakušany nepronásledovala.

Dopisovatel britského deníku The Times, který sledoval bitvu z hlavního pruského velitelského stanu, napsal:

Prusové stříleli mnohem rychleji nežli Rakušané, avšak nemohli viděti cíle pro kouř, domy a stromy, kdežto rakouští myslivci, jsouce kryti, pálili naslepo směrem, odkud se blížil nepřítel, a střelbou svou strašlivě protrhovali uzavřené šiky pruské. Avšak Prusové znenáhla lepšili své postavení. Byť i pomalu, přece srdnatě a vytrvale drali se kupředu, ač trpíce ztráty při každém kroku a pokrývajíce místy půdu svými padlými. Aby pomohla pěchotě, odvrátila pruská dělostřelba na chvíli pozornost svou od děl rakouských; zasypávajíc střelbou vesnice, obsazené rakouskou pěchotou, způsobila hrozné spousty. Mokrovousy a Dohalice se vzňaly, a granáty pršely na obhájce hořících vesnic. ... 7. divise zahájila palbu proti lesu, nemohla však mnoho poříditi, ježto nepřítel byl kryt stromy; i šla na to bodákem. Rakušané necouvali, nýbrž vyčkali Prusů, i byl v lese nad Benátky sveden jeden z nejkrvavějších bojů muž proti muži, jakého kdy válka viděla. 27. pruský pluk vešel do lesa s 3000 muži a 90 důstojníky, a vyšel na druhé straně z lesa s 2 důstojníky a 300400 muži; všichni ostatní byli zabiti nebo raněni.

Důsledky pruského vítězství

Prusko se díky vítězství nad Rakouskem stalo nejsilnějším členem v Severoněmeckém spolku. Když pak ještě v roce 1871 porazilo v další válce Francii, stal se pruský král i německým císařem a proces sjednocování Německa pod svrchovanou pruskou nadvládou dostal novou podobu.

Slábnoucí Rakousko již nezvládalo svou vůdčí roli v tehdejší Evropě. Jedním z hlavních vnitrostátních důsledků prohrané války s Pruskem byl v roce 1867 vznik Rakousko-Uherska. Politická reprezentace Uher tak dovedla do úspěšného konce svou snahu o dualistické uspořádání monarchie.

Zajímavá je i skutečnost, že o výsledku této války už nerozhodovaly jen počty vojáků, ale hlavně početné velitelské štáby, zvolená taktika boje, na jejímž stanovování se podílel telegraf. Ke slovu přišla i cílená politická propaganda. Bylo to také poprvé, kdy na našem území během válečného konfliktu aktivně působil Červený kříž. Bitvu dodnes připomíná celá řada památníků.

Topi Pigula

redaktor FTV Prima

Všechny články autora

Populární filmy na Prima Zoom