reklama

Vyhrajte knihu Sixtinská kaple za 230 000 Kč - PRAVIDLA SOUTĚŽE

Detail ze stropu Sixtinské katedrály Foto: Detail ze stropu Sixtinské katedrályFoto: archiv

Fascinující fotografické dílo vychází v limitované edici 100 kusů.

HERNÍ ŘÁD

Webové soutěže „Sixtinská kaple“

 I. Úvodní ustanovení

1. Pořadatelem soutěže s názvem „ Sixtinská kaple“ (dále jen „Soutěž“) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel“).

2. Spolupořadatelem soutěže je společnost EUROMEDIA GROUP, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21754, IČ: 49709895, (dále jen „Spolupořadatel“)

3. Soutěž probíhá od 6. 9. – 24. 10. 2016 (dále jen „Doba trvání Soutěže“) v sedmi Soutěžních kolech. Soutěž začíná vyhlášením soutěžních otázek (tj. okamžikem vystavení příslušné otázky na www.prima-zoom.cz a končí dnem určeným jako dobu pro zasílání odpovědí., Účastníci mají možnost vyplnit webový formulář s odpovědí na soutěžní otázku zveřejněnou na www.prima-zoom.cz po dobu trvání soutěže.

4. Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.

 II. Soutěžící

1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje současně následující podmínky:

a) dovršila 18 let věku,

b) je občanem České republiky, nebo občanem členského státu EU s trvalým pobytem v ČR

(dále jen „účastník“).

2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a dále osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Rozsah účasti v Soutěži jedním Soutěžícím je omezen, a to jedním vyplněným webovým formulářem s odpověďmi na soutěžní otázky v rámci jednoho soutěžního kola.

4. V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Pořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem podle čl. III. odst. 5.

III. Soutěž – herní systém

1. Soutěže se účastník zúčastní odesláním vyplněného webového formuláře s označenou správnou odpovědí na všechny soutěžní otázky v době trvání Soutěže v celkem šesti soutěžních kolech. Odpověď lze zasílat výhradně prostřednictvím webového formuláře soutěže, který je umístěn na webové adrese www.prima-zoom.cz.

2. Ve webovém formuláři ještě Soutěžící do vyhrazených kolonek vyplní své jméno a příjmení, vlastní mobilní telefonní číslo a svou e-mailovou adresu. Webový formulář je třeba zaslat v Době trvání Soutěže, a to v konkrétní vymezené době pro zasílání odpovědí na soutěžní otázky, tj. od okamžiku vyhlášení otázky do ukončení doby pro zasílání odpovědi, jinak webový formulář není platný. Soutěžní otázku sestavuje Pořadatel, který určuje správnou odpověď a který také odpovídá za správnost odpovědí určených jako správné podle skutečného stavu věcí a/nebo aktuálního stavu vědeckého bádání.

3. Podmínkou pro úspěšnou účast v soutěži je zapojení se do šesti soutěžních kol probíhajících v termínech od 6.9 – 16. 10. na www.prima-zoom.cz. Každý týden bude na webových stránkách publikován článek se soutěžní otázkou, pro postup do sedmého finálního kola, musí soutěžící správně odpovědět na všech předchozích šest soutěžních otázek (s přihlášením „registrací“ na webu pod stejnou e-mailovou adresou).

4. Sedmé kolo soutěže bude formou přímého /e-mailového/ oslovení účastníků soutěže, kteří se úspěšně zúčastnili všech šesti předchozích soutěžních kol.

5. Soutěžící ze sedmého finálního kola uvedeným způsobem odešle odpověď na finální soutěžní otázku tím, že vybere z předložených odpovědí na otázku tu, kterou považuje za správnou. Odpovědi budou označeny písmeny „a“ nebo „b“ nebo „c“. Odpověď na jednu soutěžní otázku Soutěžící odešle právě v jednom webovém formuláři, přičemž odpověď na jednu otázku může být jen jediná a bude obsahovat označenou odpověď na otázku.

6. Pořadatel soutěže vyhodnotí všechny platné webové formuláře zaslané v době trvání soutěže. Vybere z nich ty, které uvádějí jako správnou odpověď tu, která byla určena jako správná podle odstavce 2 tohoto článku, a z těchto webových formulářů sestaví jejich pořadí podle pořadí jejich doručení. V tomto pořadí označí výherní webové formuláře. Výherním webovým formulářem je ten, který se nachází v pořadí mezi webovými formuláři se správnou odpovědí na 100. místě. Výhra bude výherci předána za účasti partnera soutěže v termínu po individuální telefonické dohodě.

7. Soutěžící, který jako 100. v pořadí odpoví správně na soutěžní otázku ze sedmého finálního kola – se stává absolutním vítězem Soutěže.

8. V případě, že:

a) Výherní webový formulář, který byl označen jako výherní podle čl. III. odst. 3., byl zaslán osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, nebo

b) Výherce, který sice podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu soutěže splnil, ale k výhře se do 7 dnů Pořadateli na jeho výzvu (podle čl. IV. odst. 1.) nepřihlásí,

stane se Výhercem ten, jehož webový formulář se nacházel v pořadí došlých webových formulářů se správnou odpovědí na následujícím místě po webovém formuláři toho, kdo byl dle písm. a) nebo b) původním Výhercem Pokud ani takto určený Výherce nebude k zastižení a do 7 dnů od kontaktování Pořadatelem se neozve, nárok na výhru zaniká.

9. Předání výher bude umožněno dvojím způsobem: Předání společností EUROMEDIA GROUP a.s. nebo vyzvednutím výhry v sídle společnosti FTV Prima.

10. Cena bude předána pouze v případě, že Výherce řádně a pravdivě vyplní a předá Pořadateli Prohlášení Výherce o splnění podmínek této Soutěže (dále jen „Prohlášení“), které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného pobytu, státní občanství a prohlášení, že splňuje podmínky příslušné Soutěže podle tohoto Herního řádu a Potvrzení o převzetí výhry této webové Soutěže (dále jen „Potvrzení“). Formulář uvedeného Prohlášení a Potvrzení bude Výherci po předchozí domluvě s Pořadatelem zasláno, nebo jej obdrží při předjednaném převzetí výhry v sídle Pořadatele.

IV. Výhry

1. Výherce určený podle předchozího článku získá od Pořadatele výhru:

a) Jedinečnou exkluzivní publikaci Sixtinská kaple z limitované edice (s ochrannou kazetou na tři svazky, listem vlastnictví a rukavicemi) vydanou společností EUROMEDIA GROUP, a.s. (detailní informace o publikaci: http://www.luxusniknihovna.cz/sixtinska-kaple)

b) Individuální prohlídku Sixtinské kaple s erudovaným průvodcem mimo běžné návštěvní hodiny (v roce 2017)

c) 2x letenka do Říma pro dvě osoby (v roce 2017)

5. Pokud Výherce nedodá Pořadateli řádně vyplněné Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Pořadatel povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. V případě nedodání Prohlášení a nevyplnění Potvrzení Výhercem, nárok na výhru zaniká.

6. Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Spolupořadatel (srážkovou daň).

7. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži.

8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné Výherní webové formuláře, není Pořadatel povinen poskytovat nikomu Výhru.

V. Ochrana osobních údajů

1. Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které Pořadateli případně sdělí pro účely organizace Soutěže podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, včetně případného předání Výhry, a to po dobu trvání Soutěže a 6 měsíců po jejím skončení.

2. Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Pořadatele o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Pořadatel odstraní závadný stav neprodleně. Nevyhoví-li Pořadatel žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Pořadateli.

5. Neposkytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro organizaci Soutěže, jak vyplývá z příslušných ustanovení tohoto Herního řádu, povede k vyřazení Soutěžícího ze Soutěže, resp. nebude mu případně předána výhra.

 VI. Společná ustanovení

1. V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Pořadatel na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní. V takovém případě se určení Výherce provádí mezi webovými formuláři došlými Pořadateli předtím, než došlo k přerušení Soutěže.

2. Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherců. Protesty se podávají Pořadateli. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Pořadatel si vyhrazuje nejdéle 1 měsíc na přezkoumání protestu. Protesty přezkoumává komise, složená z právníka Pořadatele a pracovníka marketingu Pořadatele a pracovníka controllingu Pořadatele. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.

3. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění, přičemž hodnota Výhry je určena běžnými cenami Spolupořadatele.

4. Rozhodnutí komise je konečné.

VII. Změny Herního řádu

1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

2. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele www.prima-zoom.cz

 V Praze dne 5. 9. 2016

 FTV Prima spol. s r. o.

První pražské slůně živě ze ZOO Praha
TV PROGRAM
DNES V TVAfričan Foto:
20.15
DNES V TVPredátor 2 Foto:
22.20
DNES V TVPřístav Foto:
20.15
DNES V TVČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT Foto:
21.30
DNES V TVPrávem odsouzeni Foto:
20.15
DNES V TVSběratelé kostí Foto:
21.15

reklama